کلیپ جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 6 نوامبر 2016

کلیپ جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 6 نوامبر 2016

ارسال شده در ویدئو | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح بخش اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

کلیپ صوتی (شرح بخش اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون پناهندگی)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون پناهندگی)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 3 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 3 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون حقوق معاهدات)

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون حقوق معاهدات)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون حقوق معاهدات)

کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون حقوق معاهدات)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تنوع زیستی بخش سوم)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تنوع زیستی بخش سوم)

ارسال شده در کلیپ صوتی | پاسخ دهید: