کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

ارسال شده در ویدئو | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران

اطلاعیه شماره 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

اطلاعیه 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان

اطلاعیه شماره 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان

ارسال شده در اطلاعیه ها | پاسخ دهید:

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مربوط به تاریخ 25 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه2017

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان نشست کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 16 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 16 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه مشترک اعضای نمایندگی بادن ورنمبرگ و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 20 ژانویه 2017

فراخوان جلسه مشترک اعضای نمایندگی بادن ورنمبرگ و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 20 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید:

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 15 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 15 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | پاسخ دهید: